مواد اولیه گروه دارویی

محلول بیوره Biurea solution نوترون

120,000 تومان

محلول هدایت Conductive solution 100 نوترون

480,000 تومان

سدیم متوکساید محلول در متانول Sodium methoxide نوترون

340,000 تومان

اسپن 80 aspen 80 نوترون

640,000 تومان

بنزالکونیوم کلراید 50% Benzalkonium chloride نوترون

590,000 تومان

تری فلورواستیک اسید Trifluoroacetic acid

4,500,000 تومان

ایزوآمیل الکل iso amyl alcohol نوترون

500,000 تومان1,200,000 تومان

n آمیل الکل N amyl alcohol نوترون

750,000 تومان

تری اتیل آمین triethyl amine نوترون

420,000 تومان590,000 تومان

دی اتانول آمین diethanol amine نوترون

245,000 تومان

تری اتانول آمین triethanol amine نوترون

230,000 تومان2,100,000 تومان

پلی سوربات 60 polysorbute 60 نوترون

380,000 تومان

مونو اتانول امین mono ethanol amine نوترون

250,000 تومان540,000 تومان

دی اتیل اتر di ethyl ethere نوترون

800,000 تومان

تولوئن toluen نوترون

240,000 تومان1,600,000 تومان