گروه مواد اولیه آزمایشگاهی

سدیم پیروگلوتات-PCA

تومان 189,000تومان 1,480,000

سارکوزینات

تومان 189,000تومان 1,480,000

لوریل گلوکوزید

تومان 189,000تومان 1,480,000

ویتامین A استات

تومان 189,000تومان 1,480,000

ویتامین ای-E

تومان 189,000تومان 1,480,000

دکسپانتنول

تومان 189,000تومان 1,480,000

پلی کواترنیوم۷

تومان 189,000تومان 1,480,000

پلی کواترنیوم ۱۰

تومان 189,000تومان 1,480,000

بوتیلن گلایکول

تومان 189,000تومان 1,480,000

هگزیلن گلایکول

تومان 189,000تومان 1,480,000

پنتیلن گلایکول

تومان 189,000تومان 1,480,000

اتیل سلولز

اتیل استات

سولفیت سدیم

اسید بوتیریک