گروه مواد اولیه آزمایشگاهی

محلول فنل 1% فتالئین Phenol solution 1% phthalein نوترون

95,000 تومان220,000 تومان

محلول متیل رد Methyl red solution نوترون

95,000 تومان220,000 تومان

محلول متیل اورنژ Methyl orange solution نوترون

95,000 تومان220,000 تومان

محلول کریستال ویوله Crystal violet solution نوترون

95,000 تومان290,000 تومان

محلول کواکس Coax solution نوترون

350,000 تومان1,250,000 تومان

محلول نسلر Nestler solution نوترون

350,000 تومان1,250,000 تومان

محلول متیلن بلو Methylene blue solution 1% نوترون

120,000 تومان

محلول بیوره Biurea solution نوترون

120,000 تومان

محلول ائوزین Eosine soloution Y نوترون

120,000 تومان340,000 تومان

محلول گیمسا Giemsa solutionنوترون

130,000 تومان540,000 تومان

محلول هماتوکسیلین Hematoxylin solution نوترون

280,000 تومان750,000 تومان

محلول پاپانیکولایو Papanicolaou solution OG6 نوترون

130,000 تومان500,000 تومان

محلول پاپانیکولایو Papanicolaou solution EA50 نوترون

130,000 تومان500,000 تومان

فهلینگ fehling B نوترون

110,000 تومان350,000 تومان

فهلینگ fehling A نوترون

110,000 تومان350,000 تومان