لیست رنگ ها و پیگمنت ها
  • لیست رنگ ها و پیگمنت ها

بنزالکونیوم کلراید 50% Benzalkonium chloride نوترون

590,000 تومان

تری اتانول آمین triethanol amine نوترون

230,000 تومان2,100,000 تومان

تولوئن toluen نوترون

240,000 تومان1,600,000 تومان

پلی سوربات 80 polysorbate 80 نوترون

380,000 تومان

دی متیل فرمامید dimethyl formamide نوترون

330,000 تومان1,200,000 تومان

بنزن benzene نوترون

240,000 تومان3,000,000 تومان

نرمال هپتان n-heptane نوترون

500,000 تومان1,200,000 تومان

نرمال هگزان n-hexane نوترون

280,000 تومان1,920,000 تومان

متانول methanol نوترون

100,000 تومان1,750,000 تومان

سیکلوهگزان cyclo hexane نوترون

450,000 تومان1,400,000 تومان

سیکلوهگزانون cyclohexanone نوترون

280,000 تومان630,000 تومان

بنزیل الکل Benzyl alcohol نوترون

410,000 تومان850,000 تومان