مواد اولیه گروه صنایع غذایی

سدیم متوکساید محلول در متانول Sodium methoxide نوترون

340,000 تومان

اسپن 80 aspen 80 نوترون

640,000 تومان

ایزوآمیل الکل iso amyl alcohol نوترون

500,000 تومان1,200,000 تومان

پلی سوربات 60 polysorbute 60 نوترون

380,000 تومان

مونو اتانول امین mono ethanol amine نوترون

250,000 تومان540,000 تومان

پلی سوربات 80 polysorbate 80 نوترون

380,000 تومان

پلی سوربات 20 polysurbate 20 نوترون

380,000 تومان

نرمال بوتانول n – butanol نوترون

250,000 تومان5,500,000 تومان

فرمالین 10% formaldehyde نوترون

70,000 تومان480,000 تومان

فرمالین 37% formaldehyde نوترون

90,000 تومان900,000 تومان

گلیسیرین glycerol نوترون

370,000 تومان4,600,000 تومان

محلول کارل فیشر karl fischer نوترون ( بدون پریدین)

2,000,000 تومان

پیریدین Pyridin نوترون

500,000 تومان1,600,000 تومان

پلی اتیلن گلیکول 600 polyethylene glycol نوترون

220,000 تومان2,400,000 تومان

پروپیلن گلایکول propylene glycol نوترون

300,000 تومان4,800,000 تومان