مواد اولیه گروه صنعتی

پی وی پی کا سی ( pvp k30 )

سدیم متوکساید محلول در متانول Sodium methoxide نوترون

340,000 تومان

اسپن 80 aspen 80 نوترون

640,000 تومان

بنزالکونیوم کلراید 50% Benzalkonium chloride نوترون

590,000 تومان

تری فلورواستیک اسید Trifluoroacetic acid

4,500,000 تومان

تترا کلرید کربن tetrachloride carbon نوترون

350,000 تومان

تری اتیل آمین triethyl amine نوترون

420,000 تومان590,000 تومان

دی اتانول آمین diethanol amine نوترون

245,000 تومان

تری اتانول آمین triethanol amine نوترون

230,000 تومان2,100,000 تومان

پلی سوربات 60 polysorbute 60 نوترون

380,000 تومان

مونو اتانول امین mono ethanol amine نوترون

250,000 تومان540,000 تومان

تولوئن toluen نوترون

240,000 تومان1,600,000 تومان

پلی سوربات 80 polysorbate 80 نوترون

380,000 تومان

پلی سوربات 20 polysurbate 20 نوترون

380,000 تومان

1 و 4 دی اکسان dioxan 1,4 نوترون

490,000 تومان1,700,000 تومان